اموزش کامپیوتر و الکترونیک واحد آشخانه

آدرس جدید سایت مجتمع فنی و مهندسی طاها واحد (مانه و سملقان ) آشخانه


www.1512.ir

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اسفند ۱۳۹۱ساعت 11:25  توسط مجتمع آموزشی طاها | 

نام

نام خانوادگی

کد ملی

جنسیت

نام پدر

نام حرفه

کد حرفه

تاريخ آزمون

نمره

فاطمه

رمضانی

5240191433

زن

اسماعیل

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

۵۵

الهه

محمدنیا

5240118019

زن

علی اصغر

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

72.5

عباس

نامجو

5249760449

مرد

رمضانعلی

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

67.5

حسین

فیضی

5249751830

مرد

قربانعلی

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

70

وحید

نامجو

5249789684

مرد

صفرعلی

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

35

مصطفی

مقتدایی

5249900062

مرد

رضا

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

60

علی

حقیقت خواه

5240158797

مرد

سیدبرات

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

67.5

اکبر

مرحمتی

5249921061

مرد

علی

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

82.5

فاطمه

گودرزی

5240090671

زن

حسن

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

45

حسن

جباری

5249910696

مرد

فریدون

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

50

معصومه

اکبری

5249881033

مرد

ابوالفضل

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

67.5

زینب

عزیزی

5240214141

زن

ابراهیم

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

27.5

محسن

صابری

0639830463

مرد

علیرضا

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

70

الهام

پارسا

5240010471

زن

محمد

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

80

احسان

خواجه

5910100696

مرد

سلیمان بردی

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

72.5

حدیثه

ابراهیمی ثانی

5240148929

مرد

علی

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدیجه

گودرزی

5240163464

زن

حسن

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

62.5

زهرا

آزادمرد

5240098603

زن

علی

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

62.5

زکیه

صفرپور

5249691382

زن

رجبعلی

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

۵۲

ساناز

قدیمی

5240121451

زن

موسی الرضا

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

65

عصمت

کیانی راد

5240143821

زن

محمدحسین

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

50

حجت

پرندوار

5240140588

مرد

علی اصغر

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

30

کبری

مرحمتی

5249870651

زن

عیسی

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

57.5

علی

نصرانی

5249870864

مرد

گل محمد

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

57.5

محمدعلی

علی زاده

0759954534

مرد

موسی الرضا

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

50

حسن

علیزاده کیکانلو

0670009113

مرد

موسی الرضا

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

42.5

حسن

غدیری

5240099456

مرد

محمد

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

0

فائزه

رمضانی

5240204306

زن

علیرضا

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

65

بنت الهدی

جمالی

5249895212

زن

ناصرعلی

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

0

صغری

حاتمی

5248992710

زن

علی اکبر

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

40

حسن

عباسی

5240118019

مرد

محمدرضا

رایانه کار ICDL درجه 2

3-42/15/2/4

1391/06/17

35

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱ساعت 9:35  توسط مجتمع آموزشی طاها | 

لیست نمرات icdl2 تاریخ ۲۲/۲/۹۱

نام نام خانوادگی ش ش جنسیت آخرین مدرک تحصیلی نام حرفه تاریخ آزمون کدحرفه نمره
مریم نجفی راد ۵۲۴۰۰۶۹۲۰۴ زن کارشناسی رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۶۰
زهرا شریعتی ۳۱۱۸۵ زن دیپلم رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۶۰
محبوبه افروغ ۲۰۸ زن کارشناسی رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۶۰
فاطمه عوض نیا ۲۰ زن کارشناسی رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۰
پری پهلوانی ۳۸ زن کارشناسی رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۰
معصومه نجفی راد ۲۴۵۶ زن کارشناسی رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۸۰
ام گلثوم اسلامی ۰۷۵۰۰۵۸۸۷۰ زن دیپلم رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۸۰
راهیل جهانی ۱۸ زن کارشناسی رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۷۳.۳۳۳
راضیه جهانی ۱۱۹۹ زن دیپلم رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۷۰
سوسن شاددل ۹ زن کارشناسی رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۸۳.۳۳۳
فاطمه پارسایی ۵۲۴۰۰۷۶۲۴۳ زن کارشناسی رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۷۳.۳۳۳۳
محدثه داوری ۵۸ زن کارشناسی رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۸۶.۶۶۶
حسن فخری ۱۶۹ مرد دیپلم رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۰
هادی طبری ۲۷۹۹ مرد دیپلم رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۸۶.۶۶۶
امید ناصری ۴۵۰ مرد دیپلم رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۸۳.۳۳
لقمان مهرو ۳۵۷۴ مرد دیپلم رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۶.۶۶
محسن ارجمند ۲۹۸ مرد دیپلم رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۵۳.۳۳
مجتبی مسرتی ۲۱۹ مرد دیپلم رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۵۰
علی احسانی ۵۳ مرد دیپلم رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۴.۳
غلام درودی ۳۱۹ مرد دیپلم رایانه کاردرجه۲ ۹۱/۲/۲۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۲.۲۲

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱ساعت 9:32  توسط مجتمع آموزشی طاها | 

لیست نمرات icdl2 تاریخ ۲۲/۲/۹۱

نام نام خانوادگی ش ش آخرین مقطع تحصیلی نام حرفه کدحرفه تاریخ آزمون جنسیت نمره
علی مسعودی ۹۰ دیپلم رایانه کاردرجه ۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۱/۲/۲۲ مرد ۹۳.۳۳
مهدی تاتاری ۷۰ کارشناس رایانه کاردرجه ۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۱/۲/۲۲ مرد ۹۰
رضا عبدی مقدم ۱۴۵۴ دیپلم رایانه کاردرجه ۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۱/۲/۲۲ مرد ۶۰
غلامرضا اکبری دولت آبادی ۳۵۹۶ دیپلم رایانه کاردرجه ۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۱/۲/۲۲ مرد ۵۰
محمدرضا قره چورلو ۱۹۳ دیپلم رایانه کاردرجه ۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۱/۲/۲۲ مرد ۹۳.۳۳۳
مصطفی پرمی ۰ دیپلم رایانه کاردرجه ۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۱/۲/۲۲ مرد ۵۶.۶۶
احمد کریمی ۰۶۷۰۰۷۵۲۷۲ فوق دیپلم رایانه کاردرجه ۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۱/۲/۲۲ مرد ۷۳.۳۳
عاشر رحمانی ۳۳۷ کارشناسی رایانه کاردرجه ۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۱/۲/۲۲ مرد ۴۳.۳۳۳
حجت شاکری مقدم ۰۸۶۰۰۷۳۳۲۷ دیپلم رایانه کاردرجه ۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۱/۲/۲۲ مرد ۹۰
نوریاقدی رحیمی ۵۹۱۹۴۲۳۸۷۰ دیپلم رایانه کاردرجه ۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۱/۲/۲۲ مرد ۵۰
فرشید بهروزیان ۳۰ کارشناسی رایانه کاردرجه ۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۱/۲/۲۲ مرد ۰
علیرضا ایمانی ۰۶۳۰۰۴۵۲۷۵ دیپلم رایانه کاردرجه ۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۱/۲/۲۲ مرد ۹۳.۳۳
احمد عرفانیان ۴۲۴ دیپلم رایانه کاردرجه ۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۱/۲/۲۲ مرد ۶۳.۳۳
جواد جعفری ۵۲۴۰۱۰۷۴۲۴ دیپلم رایانه کاردرجه ۲ ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ ۹۱/۲/۲۲ مرد ۹۰

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱ساعت 9:30  توسط مجتمع آموزشی طاها | 

نام

نام خانوادگی

ش ش

جنسیت

نام حرفه

آخرین مقطع تحصیلی

تاریخ آزمون

نمره

نام آموزشگاه

 

علی

صفری نژاد

۰۶۳۰۱۰۲۰۸۲

مرد

رایانه کاردرجه ۲

دیپلم

۹۱/۲/۲۲

۸۶.۶۶۶

طاها

موسی یزدانی ۱۶۸ مرد

رایانه کاردرجه ۲

دیپلم

۹۱/۲/۲۲

۸۰

طاها

غفور جهانبخش ۱۰

مرد

رایانه کاردرجه ۲

کارشناسی

۹۱/۲/۲۲

۶۶.۶۶

طاها

عباس رحیمی ۰۶۷۰۳۸۴۸۰۱

مرد

رایانه کاردرجه ۲

دیپلم

۹۱/۲/۲۲

۷۰

طاها

حسن کمالی ۱۷۲۱

مرد

رایانه کاردرجه ۲

دیپلم

۹۱/۲/۲۲

۵۰

طاها

حسنعلی حیرانی ۳۷۸

مرد

رایانه کاردرجه ۲

فوق دیپلم

۹۱/۲/۲۲

۵۶.۶۶

طاها

غلامرضا پورعلی جاجرمی ۳۶۶۲

مرد

رایانه کاردرجه ۲

دیپلم

۹۱/۲/۲۲

۷۰

طاها

محمد آبرومند ۲۱۸۹

مرد

رایانه کاردرجه ۲

دیپلم

۹۱/۲/۲۲

۹۳.۳۳

طاها

محمدرضا اعتمادی ۲۰۲۰

مرد

رایانه کاردرجه ۲

دیپلم

۹۱/۲/۲۲

۴۰

طاها

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱ساعت 9:21  توسط مجتمع آموزشی طاها | 

درباره مجتمع فنی وآموزشی طاها

 

با رشدتکنولوژی و پیشرفت علوم کامپیوتری و آی تی لزوم یادگیری وحرکت در مسیرآموزشهای مهارتی

و فنی جزلاینفک از هرسازمان ویا نهاد برای پیشبرد اهداف سازمانی خودمیباشد به همین منظور مرکزفنی

 وآموزشی طاها زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار واموراجتماعی

 جهت نیل به اهداف بلند آموزشی خود اولین وتخصصی ترین مرکز اموزش ویژه کارکنان دولت در دو حرفه

 فناوری اطلاعات و الکترونیک به صورت متمرکز برگزار نموده این مرکزبادراختیار داشتن نیروهای کاردان

 وکارشناس در زمینه آی تیُُ-الکترونیک و شبکه وبا اتکا به خداوند متعال و مدیران مجرب توانسته تا

حدودی در جهت غنی سازی هسته علمی واموزشی ادارات و سازمانهای طرف قرارداد خود موثر واقع شود

 کما اینکه پرسنل این مرکز جهت بروزآوری و تحصیل بیشتر وبکارگیری تجهیزات نوین آموزشی در

 سمینارها وهمایشهای ملی حضور چشمگیری داشته اند.

 

 

 

 

درباره موسس

 

آقای روح اله رمضانی پس از طی مراحل مقدماتی تحصیل خود در زادگاهش جهت ادامه تحصیلات  با توجه به امکانات بیشتر در مرکز استان به بجنورد واز آنجا به مشهد عزیمت نمود. ۲ سال بعد با دریافت کاردانی الکترونیک در گرایش مخابرات همزمان در رشته کامپیوتر نیز فارغ التحصیل شد جند سالی بعنوان طراح ونتیلاتورهای اتاق عمل در شرکت بین المللی اقبال طب فعالیت نمود و با توجه به عضویت در مجمع متخصصان ایران و حضور در جشنواره خوارزمی برای شروع دوره ای از فعالیتهای خود به تهران و در مرکز کنترل (مرفوک ) ضمن خدمت مقدس سربازی در تیم روباتیک نیروهای مسلح توانست رتبه اول کشوری را در نمایشگاه توانمندیهای نیروهای مسلح کسب کند و با توجه به علاقه ای که به زادگاهش  داشت بعد از پایان دوره ضرورت به عضویت شورای حل و اختلاف شهرستان در حوزهای خانواده - سجلی - منابع طبیعی و چندی بعد بعنوان کارشناس و خبره محلی دادگستری در رشته های برق -الکترونیک و کامپیوتر در آمد مدتی پیمانکار خدمات اینترنتی اداره پست و در حال حاضر دانشجوی مهندسی نرم افزار میباشد در طول دوران فعالیت کاری خود نرم افزار و سخت افزارهای متعددی را طراحی و اجرا نمده است بعنوان مثال طراحی و راه اندازی اولین سامانه تحت وب ارسال و دریافت پیامک بطوری که بیش از ۱۰۰ مرکز دولتی و غیر دولتی در آن فعالیتهای خود را ارائه میدهند طراحی اولین نرم افزار ارسال بلوتوث با برد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ متر و ارائه سخت افزارهای واسط پیاده سازی سیستم کنترل کامل سیستمهای مبتنی بر میکروکنترلرها و کامپیوترها ازطریق ریموت کنترل و موبایل و...

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰ساعت 10:34  توسط مجتمع آموزشی طاها | 

لیست مدیران مجتمع آموزشی طاها

 

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

محمدعلی رمضانی

کارشناس مدیریت دولتی

مدیر واحد برادران

 

فاطمه عوض نیا

مهندس منابع

مدیرواحدخواهران

 

+ نوشته شده در  شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰ساعت 10:33  توسط مجتمع آموزشی طاها | 

لیست مدرسین مجتمع طاها

 

 

 

ردیف

نام مدرس

تحصیلات

توضیحات

1

حمید رحمانی

کارشناس آی تی

دانشجوی ارشد

2

۳

روح الله رمضانی

ابراهیم آلیلی

کاردان الکترونیک

کارشناس ای تی

دانشجوی مهندسی نرم افزارعضو انجمن متخصصان ایران

۴

اکرم عابدی

کاردان نرم افزار

دانشجوی شبکه

۵

۶

معصومه کمالیان

معصومه شاکری

کارشناس ای تی

کاردان نرم افزار

دانشجوی علوم کامپیوتر

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰ساعت 16:55  توسط مجتمع آموزشی طاها | 
رشته های گروه کامپیوتر مجتمع آموزشی طاها
 

 

ردیف

نام رشته

ظرفیت

جنسیت

 

1

دوره Icdl 1

20

مرد و زن

 

2

دوره Icdl 2

15

مرد و زن

 

3

کاربر رایانه1

15

مرد و زن

 

4

کاربر رایانه2

15

مرد و زن

 

5

فتوشاپ

10

مرد و زن

 

6

میکس و مونتاژ رایانه ای

10

مرد و زن

 

7

گرافیک رایانه ای

10

مرد و زن

 

8

اینترنت پیشرفته

10

مرد و زن

 

9

برنامه نویسیvb visul

8

مرد و زن

 

10

کارور word

5

مرد و زن

 

11

کارور عمومی رایانه

5

مرد و زن

 

 ۱۲

کارور فلش

10

مرد و زن

 

 ۱۳

تعمیر کار رایانه های شخصی

5

مرد و زن

 

 ۱۴

آموزش آشنای با خطاهای مودم

20

مرد و زن

 

 ۱۵

آموزش نصب انواع سیستم عامل ها

15

مرد و زن

 

 ۱۶

آموزش نرم افزارهای اتوران سازی و مولتی مدیا

15

مرد و زن

 

 ۱۷

آموزش رایت cd , dvd

15

مرد و زن

 

 ۱۸

آشنایی با ویروسهای کامپیوتری

20

مرد و زن

 

 ۱۹

آموزش فارسی سازی نرم افزار ها و resource

20

مرد و زن

 

 ۲۰

آموزش راه اندازی شبکه های کامپیوتری

15

مرد و زن

 

 ۲۱

مهارت برنامه نویسی

15

مرد و زن

 

 ۲۲

تجارت الکترونیک و راه های درآمد زایی از اینترنت

15

مرد و زن

 

 ۲۳

کارور autocad

10

مرد و زن

 

 ۲۴

آموزش وبلاگ نویسی و جاوا اسکریپ

15

مرد و زن

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰ساعت 16:50  توسط مجتمع آموزشی طاها | 

رشته های الکترونیک مجتمع طاها

 

ردیف

نام رشته

ظرفیت

جنسیت

 

1

تعمیر تلفن همراه

15

مرد

 

2

تعمیر تلفن های رومیزی

15

مرد

 

3

آموزش سیستم دزدگیر

10

مرد

 

4

آموزش دوربین مداربسته

10

مرد

 

5

الکترونیک کاربری

12

مرد و زن

 

6

مبانی روباتیک

10

مرد و زن

 

7

مبانی میکروکنترلرها

10

مرد و زن

 

8

روباتیک و سنسورها

10

مرد و زن

 

9

تعمیر کار تلویزون

8

مرد و زن

 

10

الکترونیک پیشرفته

5

مرد و زن

 

11

روباتیک ویژه المپیاد

5

مرد و زن

 

12

اموزش طراحی مدارت الکترونیکی

5

مرد و زن

 

13

کاربا نرم افزارهایpcb ,protel

5

مرد و زن

 

14

کارور plc

5

مرد

 

 


ارتباط با ما

دفتر پذيرش :

۰۵۸۵۴۲۲۱۵۱۲

۰۵۸۵۴۲۲۴۵۲۳

فاكس :

۰۵۸۵۴۲۲۰۶۰۰

۰۵۸۵۴۲۲۸۲۵۳

۰۵۸۵۴۲۲۶۷۴۲

parscomil@yahoo.com

سامانه پيام كوتاه :

10001181182102


آدرس : خراسان شمالي - آشخانه - روبروي اداره پست مركزي

سایت کامپیوتر : شهرک فرهنگیان خ جانبازان یک

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰ساعت 12:20  توسط مجتمع آموزشی طاها | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
مجتمع فنی و آموزشی طاها واحد آشخانه

نوشته های پیشین
اسفند ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

آمار وبلاگ

تعداد بازدیدهای این وبلاگ:

Austiran